I Sverige finns ca 3 800 naturreservat. Bildande av naturreservat är ett av flera sätt att uppnå de av riksdagen fastställda mål inom bl.a. miljömålen levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.

Därför bildas naturreservat

De vanligaste skälen till att bilda ett naturreservat är att:

  • bevara den biologiska mångfalden
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet

Så bildas naturreservat

Reservatsbildning påbörjas oftast genom att en avverkningsanmälan kommer in till Skogsstyrelsen i ett område med kända naturvärden, till exempel inom en nyckelbiotop eller ett område som ingår i nätverket Natura 2000, men initiativet kan även komma direkt från en markägare eller som ett eget initiativ från Länsstyrelsen.

> Mer om hur vi bildar naturreservat

Att sköta naturreservat

Förvaltningen av naturskyddade områden omfattar en rad uppgifter som planering av skötsel, upphandling, arbetsvägledning och uppföljning. Själva skötseln av områdena regleras genom skötselplaner och mål som fastställts för respektive område. Länsstyrelsen ansvarar i regel för att förvalta statligt beslutade naturreservat och kommunen för att förvalta kommunalt beslutade reservat.

> Mer om att sköta ett naturreservat