Så bildas naturreservat

Reservatsbildning påbörjas oftast genom att en avverkningsanmälan kommer in till Skogsstyrelsen i ett område med kända naturvärden, t.ex. inom en nyckelbiotop eller ett område som ingår i nätverket Natura 2000, men initiativet kan även komma direkt från en markägare eller som ett eget initiativ från länsstyrelsen.

När ett område blivit aktuellt går man först igenom befintliga kunskaper och jämför med strategin för att se om objektet platsar som reservat. Om det är ett större område beställs en markägarförteckning så att alla markägare kan informeras om att området ska besökas i fält. Utredningsområdet görs större än den kända värdekärnan för att se på värden i omgivande skog.

Vid fältbesök noteras vilka värden som finns och ett gränsförslag tas fram. Förslaget går på en internremiss på Länsstyrelsen och kommuniceras sedan med Naturvårdsverket. Gränsförslaget och naturvärdesbeskrivningen skickas sedan ut till de berörda markägarna och information skickas även till berörd kommun. Efter utskick av gräns påbörjas en dialog med markägarna.

När gränsförslaget är färdigbearbetat skickas en beställning till Lantmäteriet för att staka ut och mäta in reservatsgränserna. Man beställer också en värdering av området samt förhandling av konsulter. Marken ersätts genom vanlig försäljning eller genom intrångsersättning. Intrångsersättning innebär att markägaren behåller äganderätten men ersätts för att förfoganderätten begränsas genom föreskrifterna. Intrångsersättningen ska ersätta fastighetens marknadsvärdesminskning, markägaren får sedan ett påslag med 25 % över det värderade värdet. I vissa fall kan värdena istället skyddas genom naturvårdsavtal. Naturvårdsavtal är ett tidsbegränsat civilrättsligt avtal som bäst lämpar sig för objekt med ett fåtal delägare och okomplicerad ägarstruktur och där det inte krävs särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten.

Ett förslag till beslut och en skötselplan skrivs för objektet och skickas ut på remiss till sakägare och andra berörda. Efter remissomgången tas ett beslut och beslutet kungörs eller meddelas på annat sätt.

Frågor om andel i vägar, parkeringsplats, jakt och andra frågor hanteras ibland under bildandets gång och ibland efter att beslutet fattats. När alla sådana frågor är avklarade är det dags att börja förvalta reservatet.