Författararkiv: Linda Stöberg

Vår i Klarälvsdeltat

 

Det var länge sedan vi gjorde någon uppdatering av bloggen och det beror dels på att vi fortfarande är i fasen när vi jobbar med att fastställa gränser och ordna markåtkomst för reservatet, men också på att vi har bytt ansvarig handläggare. Nu är Per Gustafsson den som driver ärendet framåt.

Just nu jobbar vi mer intensivt med att fastställa gränserna för den del som ligger i Hammarö kommun. Den 14 februari träffade vi flera representanter för kommunen och diskuterade flera olika frågor förutom gränser som t.ex. tillgänglighet, skötsel, friluftsliv, Natura 2000 och det Life-projekt som berör Klarälvsdeltat och de detaljplaner som finns inom området. Vill du veta mer om mötet så hör av dig så skickar vi anteckningar från mötet.

Närmaste tiden kommer det att göras en hel del fältbesök i området för att ge underlag till beskrivningar och skötselplaner men också i samband med gränsarbetet. Om ni har några frågor så hör gärna av er till oss. Du når Per på telefon 010-22 47 357.

 

 

Studiebesök i Klarälvsdeltat

På eftermiddagen den 18 maj deltog Laura Hedberg och Oscar Säwström i Klarälvens vattenvårdsförbunds, vattenråds och Alsterälvens stämma.

De tog med besökarna på en guidad vandring i Klarälvsdeltat. I samband med guidningen bjöds det på kolbulle vid sprakande brasa, medan Laura och Oscar berättade mer om ett Life-projekt som berör Klarälvsdeltat och om reservatsbildningen.

Guidning i Klarälvsdeltat

Guidning i Klarälvsdeltat

Lägesuppdatering april

Från april är Laura Hedberg projektledare och har huvudansvar för reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. Ni når Laura via telefon 010-22 47 491. Ni kan även kontakta mig (Linda) via telefon 010-22 47 487. Ni kan kontakta oss bägge via  e-post klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se

Kvalitetssäkring av Natura 2000 inom Klarälvsdeltat

Länsstyrelsen har i uppdrag att granska och kvalitetssäkra de områden som ingår i Natura 2000-nätverket. Inom Klarälvsdeltat föreslås ett tillägg av arterna sångsvan, fisktärna och spillkråka samt några mindre justeringar av areal för utpekade naturtyper. De här justeringarna kommer inte att medföra några ytterligare restriktioner för berörda markägare.

 

Länsstyrelsen föreslår också några mindre justeringar av gränsen av Natura 2000-området vid Nolgårdsholmarna, Nolgårdsudden och Svensholmen. Med den föreslagna gränsförändringen kommer gränsen för Natura 2000 och gränsförslaget för reservatet sammanfalla i högre grad vilket underlättar för markägare, myndigheter och verksamhetsutövare med flera, som då bara har en gräns att förhålla sig till.

detaljkarta

Har du några synpunkter på förslagen till förändring är du välkommen att komma in med synpunkter till Länsstyrelsen innan den 25 mars 2015. För mer information kontakta Therese Ericsson:

E-post: therese.ericsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 74 74

Postadress:Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 KARLSTAD

 

 

Lägesrapport januari 2015

Vid årsskiftet så har nu Linda Stöberg tagit över huvudansvaret med reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. Om förändringen av uppgifter innebär några förändringar i tidsplanen har vi inte hunnit analysera än, men återkommer inom kort med mer information. Om ni har några frågor så når ni mig via telefon 010-22 47 487 eller e-post klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se

Strandängsbete vid Knappstad

Som en del i arbetet med att göra en skötselplan var jag den 17e oktober ute tillsammans med Catharina Knutsson, Karlstads kommun och Jenny Sander, Oscar Säwström och Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsen, för att titta på hur betesmarken ser ut och diskutera hur den bör skötas. Jenny och Gunnar jobbar med Life-projektet Vänern, och Oscar Säwström har jobbat med våtmarksrestaurering vid bl.a. Brosjön.

Vi tittade på en del av Knappstad som kommunen äger och där de ska försöka få till en restaurering nu i höst. Området har blivit dåligt betat och börjar därför bli tuvigt. På det här stället betar djuren dåligt för att det inte finns tillräckligt med torr mark i anslutning som de kan vila sig på.

För att få djuren att gå ut i den här delen av betesmarken tittade vi på hur man skulle kunna stängsla och Catharina ska diskutera förslagen med djurägarna. Vi tittade också på vad man kan göra med de tuvor som bildats genom det dåliga betet, för och nackdelar med tuvfräsning och vilka olika maskiner som finns och som kan vara lämpliga här.  Vi tittade också på den sly som kommit upp i närheten av tornet och Catharina ska se på om de kan ordna så att den röjs bort. 

Målet för strandängsskötseln vid Knappstad är att området ska vara en del av en mosaik med lämpliga rastplatser för flyttande fåglar. Området är för litet för att vara en häckningsplats för stora mängder fåglar, men det finns givetvis många fåglar där idag ändå. För att en strandäng ska vara optimal för fåglar bör området ha ett bra bete, en bra vattenregim (att vattennivån är på rätt nivå och varierar på ett lämpligt sätt), att det finns stora öppna ytor och att det finns öppet vatten. Knappstad är för litet för att det ska gå att få till stora öppna ytor, däremot är det en del av en mosaik av strandängar i Klarälvsdeltat. Vi ska titta på om det finns något område där man kan ta bort unga träd och sly i anslutning till området, men det är viktigt att tänka på att det är miljöer som är viktigt för en del arter av fåglar och andra organismer.

Det finns ytor med öppet vatten vid Knappstad, men hur mycket vatten det finns varierar med vattennivån i området. Genom naturliga processer kommer Knappstad och andra strandängar i deltat att bli torrare och det går det inte att göra något åt. Om vi vill göra en tillfällig ökning av vattennivåerna i området så är det viktigt att tänka på hur det påverkar omgivande odlingsmarker och bostadsområden.

Jenny och Gunnar ska ta med en referensgrupp med bl.a. ornitologer och andra som är duktiga på strandängsmiljöer ut och titta på ett liknande område. Vi ska ta del av vad de kommer fram till vid den diskussionen och ta med oss den kunskapen in i arbetet med att ta fram en skötselplan för området.

 

 

 

Rapport om tillståndet i Vänern

Varje år presenterar Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket en rapport om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten. I årets rapport har man skrivit om Vänern. Man har beskrivit hur regleringen av Vänern leder till igenväxningen av stränderna och hur det påverkar växt- och djurliv, men även hur människans förutsättningar att nå sjön påverkas. I rapporten finns även intressanta artiklar om bl.a. bekämpningsmedel, skydd av dricksvatten och om främmande arter. Vill du läsa rapporten finns den som pdf.

 

Lägesrapport

Delar av arbetet med reservatsbildningen har varit vilande sedan i somras på grund av sjukdom. Nu har vi gjort en omfördelning av arbetsuppgifter och arbetet kommer att ta fart igen. Vi planerar att snart bjuda in berörda grupper och diskutera hur skötseln ska se ut i Klarälvsdeltat. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Hälsningar Anita och Linda

Semestertider

Nu går Anita och jag på semester och vill önska alla en fin sommar. Efter semestrarna fortsätter arbetet med att ta fram en skötselplan och vi kommer att fortsätta att kontakta de markägare där detaljer i gränsen ännu inte diskuterats. Vi vill också träffa boende vid Nolgårdsholmarna och kommer att bjuda in till ett grannemöte.

 

Här kommer bilder från i tisdags då Anita var ute tillsammans med Lantmäteriet och preliminärstakade gränsen vid Nolgårdsudden.

Nolgårdsudden Mattias och Johan från Lantmäteriet preliminärstakar

Nolgårdsudden Mattias och Johan från Lantmäteriet får hästsällskap vid preliminärstakningen

Uppsats om stadsutveckling i Klarälvsdeltat

Under våren har tre studenter från Göteborgs universitet skrivit en uppsats för att öka förståelsen för samspelet mellan mänskliga aktiviteter och naturens processer. 

Författare till uppsatsen

Ida, Linnea och Hanna har tittat på hur Karlstad och Klarälvsdeltat lever i ett samspel som innebär att Karlstad kan dra nytta av de fördelar som Klarälvsdeltat ger, samtidigt som de naturliga processerna och utbredning av deltat kontrolleras för att staden ska kunna växa.

 

Uppsats om Klarälvsdeltat för den som vill läsa mer.