Författararkiv: Linda Stöberg

På gång just nu

Lövnaturskog

Nu är det mycket på gång i Klarälvsdeltat. I morgon, tisdag den 10 juni, ska Anita ut till Nolgårdsudden tillsammans med en lantmätare från Lantmäteriet och en representant för samfälligheten i området för att preliminärstaka gräns.

 

Nästa måndag, den 16 juni kl 16 är det möte på Länsstyrelsen för de som är intresserade av att prata om naturvärden i Klarälvsdeltat, sista anmälningsdag är den 10 juni.

 

Efter semestrarna kommer skötselgruppen att samlas och arbeta fram skötselplaner för de olika delarna inom området.

Möte vid Svensholmen

De boende vid Svensholmen och representanter för ägarna till en samfällighet som omger bostadsområdet träffade i tisdags Anita Andersson och Per Gustafsson från Länsstyrelsen för att prata om reservatsbildning och Natura 2000.

Arbetet med att ta fram en skötselplan har nu börjat!

För att utforma skötselplanen på ett sätt som tar hänsyn till olika intressenter så har Länsstyrelsen bjudit in referensgrupper.

Friluftsliv

Den 14 maj var det dags för referensgruppsmöte för Friluftsliv och turism. Inbjudan gick ut till 15 föreningar och ett antal andra intressenter.

Det viktigaste syftet med att bilda reservatet är att skydda och bevara värdefull natur. Ett annat av syftena är att friluftsliv och besök i området gynnas, utan att naturvärdena i området riskeras. Vi bjöd in till mötet för att få veta vilka fritidsintressen eller turistprojekt rörande naturen eller med naturen som arena, som förekommer eller finns visioner för att utföra, inom det planerade naturreservatet Klarälvsdeltat. 

På mötet deltog representanter för fem föreningar och fokus för diskussionerna hamnade till stor del i vattenlederna. 

Om några veckor är det dags för nästa möte. Då bjuder vi in till referensgruppsmöte för Natur i deltat. Vill du ha en inbjudan hör av dig till någon av oss senast 10 juni! Du kan också höra av dig om till oss om du har synpunkter på hur friluftslivet ska utformas i reservatet.

Du kan ringa Anita Andersson, 010-22 47 470 eller Linda Stöberg, 010-22 47 487 eller kontakta oss via e-post:klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se

 

 

Grannemöte vid Nolgårdsudden

Som en uppföljning på det grannemöte som genomfördes vid Nolgårdsudden för två år sedan besökte Anita Andersson och Linda Stöberg åter de boende i området. Vi gick igenom de förändringar av gräns som deras förslag lett till och diskuterade även skötsel och andra frågor. Vill du läsa mer om vad som diskuterades på mötet så läs gärna Minnesanteckningar Nolgårdsudden 20140513.

 

Ny rapport från Artdatabanken om strandlevande arter och deras krav på sin livsmiljö

Under 2000-talet har regleringen av vattendragen ökat för att minska risken för översvämningar till följd av klimatförändringar. Exempelvis har man i Vänern minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. Det här påverkar givetvis de arter som lever i strandmiljöerna.
Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder.

I en ny rapport vill ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppmärksamma den biologiska mångfalden på sötvattensstränder.

De här frågorna kommer att tas med i planerandet av skötseln för det blivande naturreservatet.

Anteckningar från möte om jakt i Klarälvsdeltat

Den 12 oktober 2013 hölls ett möte på Länsstyrelsen för att diskutera jaktfrågor. Med på mötet var Karlstads kommun, markägare, arrendatorer och tre föreningar.

Frågor som kom upp på mötet var bl.a. fågeljakt, trafiksäkerhetsfrågor, kopplingstvång på hund, förbud mot fordonstrafik utanför vägarna och skyddsjakt på vildsvin och bäver. Det finns flera områden där frågor ibland står emot varandra, t.ex. turisternas önskan att se bäver och behovet av att hålla efter de bäverskapade översvämningarna.  

Nu finns minnesanteckningar tillgängliga för den som är intresserad av att veta mer.

Life projekt som berör Klarälvsdeltat

Life Vänern är ett EU-projekt som syftar till att restaurera igenväxande miljöer i 17 av Vänerns Natura 2000-områden. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Projektet startade hösten 2013 och ska pågå i fem år.

 

Klarälvsdeltat berörs vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken där strandängarna ska restaureras. Genom röjning, fräsning och bete ska fågellokalerna restaureras och förhoppningsvis bli lika fina som de var på 60-talet. Arbetet inleds med inventeringar i sommar och de fysiska åtgärderna kommer tidigast igång i höst. Dessutom ska det anläggas en spångad vandringsled mellan Coop och Hammars udde samt ett fågeltorn för att underlätta för besökare att komma ut och uppleva området.

 

Vill du läsa mer om projektet kan du gå in på Life Vänerns egna blogg.

Möte med Karlstads kommun

Den 10:e oktober hade Länsstyrelsen ett möte med Hammarö kommun där vi bl.a. kom fram till hur vi ska arbeta tillsammans med att ta fram en skötselplan och hur jaktfrågorna ska hanteras i den här delen av reservatet.

Nästa möte blir tisdag den 12:e, då vi ska träffa Karlstads kommun för att diskutera samma slags frågor. Till mötet har vi även bjudit in markägare,  jakträttsinnehavare, friluftsfrämjandet, Leader Närheten, Karlstads Ornitologiska Förening och Karlstads Naturskyddsförening.

 

 

Länk till fiskeblogg

Visste du att Länsstyrelsen har en fiskeblogg, Värmlandsfiske, där man kan få information om provfiske, möjlighet att söka pengar till olika projekt, vilka rapporter som kommit ut och vad som är på gång när det gäller vattenfrågor. Du kan också gå in och se filmsekvenser som visar olika aktörer i arbete.

Många frågor som rör Klarälvsdeltat är just kopplade till vattnet och de värden som finns där och därför är samarbete med andra som jobbar med vattenfrågor viktigt. Är du intresserad av att veta mer om arbetet med vatten så rekommenderar vi ett besök på bloggen Värmlandsfiske.

Möte med Hammarö kommun

Torsdag den 10:e oktober ska vi träffa Hammarö kommun för att diskutera gränser, skötsel och jaktfrågor. För att delta i diskussionen om jaktfrågor har vi även bjudit in markägare,  jakträttsinnehavare, friluftsfrämjandet, Hammarö hembygdsförening och Hammarö Naturskyddsförening.

 

Du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor om mötet.