Författararkiv: Linda Stöberg

Naturskyddsföreningen bjuder in till barn- och familjeutflykter vid Knappstadviken

Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet, natursnokarna, kommer att anordna två aktiviteter vid Knappstadviken. Den första utflykten är redan söndagen den 15 september kl. 10-11:30. Samling vid fågeltornet vid Knappstadviken. Den andra utflykten blir söndagen den 13 oktober kl. 10-11:30. Samling vid fågeltornet vid Knappstadviken. Till alla aktiviteterna ska man ta med eget fika. För mer information kontakta Linda Ferm, 0705-49 79 38.

Ta båtbuss och se det blivande reservatet

I sommar har man kunnat beskåda det blivande naturreservatet från vattnet. Karlstadbuss har flera båtbusslinjer som berör området. Väljer man linje 94 mellan Karlstad och Skoghall kan man kliva på vid Café Slussvakten och uppleva slussning innan färden går vidare förbi Vidön, Knappstadviken, Björkås och Mariebergsskogen. Bussarna trafikeras ända till den 31 augusti så än finns chansen att göra en utflykt.

Skötsel i naturreservat

Vissa delar av ett naturreservat lämnas för fri utveckling, men ibland behöver områden skötas för att naturvärdena ska bevaras. Nu i höst ska vi jobba med att ta fram förslag till skötselplan för reservatet. Områden som kan behöva skötas är t.ex. strandängar och i Klarälvsdeltat finns i dag områden som sköts genom bete.

Här är en bild från ett område där det skrivits naturvårdsavtal och där fyra kossor släpptes på bete nu i sommar för att bevara en orkidé, rödsysslan.

Läs artikel på Länsstyrelsens hemsida.

 

 

 

Invigning av skogsreservat

Lördagen den 17 augusti inviger landshövding Kenneth Johansson naturreservatet
Dundern i Torsby kommun. För er som vill se hur en invigning av ett naturreservat kan se ut och som vill uppleva nordvärmländsk skog så är det här ett bra tillfälle göra en utflykt.

 

Affisch Dundern

Sommar i Klarälvsdeltat

Nu väntar en vacker tid i Klarälvsdeltat. Om ni vill så får ni gärna ta bilder på era smultronställen och skicka in dem till oss så kan vi visa upp dem här på bloggen efter sommaren. Om du skickar in en bild så skriv i brevet vem som tagit bilden och vilka som är med på den (och kolla om det är ok för dem att vi lägger ut bilden) samt vart bilden är tagen. Vi tar semester och är tillbaka i augusti. Om du behöver få kontakt med någon under sommaren så kan du skicka e-post till varmland@lansstyrelsen. se eller ringa till vår växel 054-19 70 00.

Trevlig sommar önskar

Anita och Linda

Fiskbestånd i Klarälvens mynningsområde

Den 8:e juni bjöd Länsstyrelsen in till diskussion om fiskbestånden i Klarälvens mynningsområde. Till mötet hade representanter för myndigheter, forskare, kommun, yrkesfiskare, sportfiskare, fiskevattenägare samt fiskevårdsområdet bjudits in. 

Diskussionen gällde främst huruvida fiskfångstena i området minskat och i så fall vad det kan bero på. Till mötet kom Magnus Andersson från SLU, som gjort en faktasammanställning över fisk, bottenfauna, vattenkemi, reningsverkens kemikalieanvändning, flöden och vattenstånd i mynningsområdet från tidigt 90-tal fram till 2012. Det är en komplex fråga och det har skett förändringar under mätningstiden. Efter översvämningen 2000/2001 var det några år med avsevärt högre förekomst av bottenfauna och även högre förekomster av kommersiella fiskearter. Förekomsterna av bådadera har minskat sedan dess och nu ligger de på en lägre nivå än när mätningarna inleddes. Nu återstår att se om det är en trend som fortsätter eller om nivåerna kommer fortsätta att fluktuera. Orsakerna till förändringarna är inte kända och många olika teorier diskuterades. Att nivåerna blev högre efter översvämningen beror sannolikt på att mycket näring och material spolades ut i sjön efter översvämningen. Minskningen därefter är svårare att bestämma, en möjlig orsak kan vara att det blivit en lägre vattenståndsvariation efter översvämningen på grund av en försiktigare tappningsstrategi. 

När Magnus rapport är färdig så hoppas vi att vi kan lägga ut den här på bloggen.Vill du läsa mera detaljerade anteckningar från mötet så finns de på varmlandsfiskes blogg,

http://varmlandsfiske.se/2013/06/fiskbestand-i-klaralvens-mynningsomrade/ 

Hur ska jakten hanteras i det blivande reservatet?

Den 7:e maj bjöd Länsstyrelsen in till diskussion om jakt i det blivande naturreservatet. Till mötet hade vi bjudit in jaktvårdsklubb, Stora Enso och andra markägare som berörs av jaktfrågor. Vi diskuterade hur jakten påverkar fågellivet och om jakten påverkar möjligheten att utöva friluftsliv. Vi fick in många intressanta synpunkter som vi ska ta med oss när vi fortsätter att diskutera frågan internt på Länsstyrelsen. Om du är intresserad av frågorna får du gärna höra av dig till oss med frågor eller synpunkter. Till artikeln bifogas en kortfattad sammanfattning av mötet.

Anteckningar efter möte om jaktföreskrifter

Uppdatering om arbetet med D-uppsatsen

Sofie har jobbat vidare med uppsatsen om ekosystemtjänster i Klarälvsdeltat. Här berättar hon om vad som hänt sedan hon presenterade arbetet. Vill ni veta mera om hennes arbete så får ni gärna kontakta henne. Väcker hennes arbete frågor som rör reservatsbildningen får ni gärna kontakta Anita eller mig.

Hälsningar Linda Stöberg

 

Hej igen, 

Nu börjar jag närma mig slutet på mitt uppsatsarbete kring ekosystemtjänster i Klarälvsdeltat och tänkte därför uppdatera er som är intresserade. Just nu tittar jag på specifika avvägningssituationer för möjlig markanvändning i några delar av deltat, närmare bestämt vid Hammarsudde, Tuvan, Söder om Björkås och även marken norr om Stora Ensos nya anläggning.

 

På Hammrsudde finns planer på att restaurera, och återigen börja hävda, de gamla strandängarna, vilket alltså är ett alternativ till den markanvändning som finns idag (mestadels skog och sly). Tuvan, där Karlstad idag har en snötipp, kan komma att bli aktuell för byggnation av en småbåtshamn. Söder om Björkås är intressant för anläggning av ny bebyggelse och vid Stora Enso på Vidön kan industrin komma att utvidgas. På båda de senaste platserna är marken idag skogsområden där många promenerar. För de här områdena vill jag alltså visa hur ekosemtjänsterna (dvs. landskapets förmåga att tillhandahålla dem) förändras/varierar  med olika typer av markanvändning.

 

Jag tar gärna emot åsikter kring markanvändningen och de olika alternativen från er eller svarar på frågor som ni har. Det är bara att maila mig på sosu0702@student.miun.se.

 

Tack för er tid!

 

Vänliga Hälsningar
Sofie

Gränsförslag klart i västligaste delen

Nu har vi diskuterat gränsförslaget med markägarna för den västligaste delen av Klarälvsdeltat. Diskussionerna har lett fram till en del justeringar av gränsen och därför lägger vi nu ut en ny karta över området. För att gå vidare med bildandet av reservatet har vi nu gjort en beställning från Lantmäteriet så att de gör en preliminärstakning över det här området. Vi har även beställt en värdering för att få ett underlag för diskussioner om ersättning för de berörda markägarna. De hemman som berörs är  Romstad, Dingelsundet och Knappstad i Karlstads kommun samt Lunden och Vidön i Hammarö kommun.

 

 

 

Vad reservatsförvaltarna gör just nu

En årligt återkommande arbetsuppgift vid förvaltningen av länets naturreservat är markering av gränser. Märkningen sker genom att man målar vita färgmarkeringar på träd, eller att man sätter ut stolpar med brickor. Under 2013 är det många nya naturreservat som ska markeras och nu har årets arbeten påbörjats. För det här arbetet använder Länsstyrelsen såväl anställd personal som entreprenörer.

 

Här ser vi en bild på Andréas Nilsson från Hammarö vid AB i full färd med gränsarbete. Foto Gunnar Lagerkvist.

Vi är inte framme vid den delen av processen i Klarälvsdeltat. Just nu håller vi på att slutföra diskussionerna om gränserna i det nordvästra hörnet. När gränsen är klar kommer vi att uppdatera hemsidan med nya kartor.

Den här bilden visare hur reservatens gränsmarkering ser ut. Foto Mikael Solebris.