D-uppsats om ekosystemtjänster vid Klarälvsdeltat

Nu under våren ska en student, Sofie Sundler, göra ett arbete om ekosystemtjänster vid Klarälvsdeltat. Här presenterar hon själv vad uppsatsen ska handla om:

Hej,

Sofie Sundler heter jag och är masterstudent i miljökunskap vid Mittuniversitetet i Östersund. Just nu håller jag på med min D-uppsats som skall handla om ekosystemtjänster inom den kommunala samhällsplaneringen. Jag skall genomföra en fallstudie och har valt att kika på Klarälvsdeltat eftersom det är ett tätortsnära område med höga naturvärden och som utnyttjas av många människor på olika sätt. Om man bortser från att det är ämnat som naturreservat kan man också tänka sig att exploateringstrycker för Klarälvsdeltat torde vara högt, vilket medför intressanta avvägningssituationer för kommunerna då de skall planera för markanvändningen.

I min fallstudie skall jag översiktligt kartlägga de ekosystemtjänster, dvs. den nytta vi människor erhåller från naturen helt gratis, som Klarälvsdeltat tillhandahåller (t.ex. estetiska och rekreationstjänster, produktionstjänster som fisk eller ved, reglerande tjänster som pollinering, vattenreglering och upprätthållandet av biologisk mångfald etc.). Jag har också tänkt att kort diskutera deras potentiella värde, samt hur sådana värden kan bestämmas. Då området är stort och komplext tänker jag också titta lite närmare på ett fåtal mindre områden där det finns olika alternativ för markens framtida användning, mera information om vilka områden det blir kommer jag att presentera längre fram.

Jag hoppas att ni tycker detta låter spännande. Jag tar gärna emot synpunkter, förslag eller frågor kring mitt uppsatsarbete och skulle även uppskatta om ni ville berätta vilka ekosystemtjänster ni tycker är av stort värde för er i just Klarälvsdeltat. Alla i Karlstad och på Hammarö är intressenter i dessa frågor.

Vill ni kontakta mig går det bra att skicka ett mail till sosu0702@student.miun.se

Tack för er tid!

Med vänlig hälsning
Sofie