Därför bildar vi Klarälvsdeltat

Klarälvsdeltat har som alla deltan en speciell geologi. Här finns olika landformer som skapats och fortfarande skapas genom vattnets påverkan. Några landformer som man kan hitta här är älvarmar, älvvallar, översvämningspåverkad mark, laguner, restsjöar och korvsjöar.

De olika landformerna är basen för olika naturtyper. I området finns några viktiga och sällsynta naturtyper som lövskogar, strandängar, kärr, vassar, näringsrika vikar och sjöar samt tallhällmarker. I de här miljöerna finns skydssvärda arter, bl.a. har man så här långt dokumenterat mer än 30 rödlistade arter*, bland annat rördrom, mindre hackspett, fisken asp, ett flertal skalbaggar och citronfläckad kärrtrollslända.

Klarälvsdeltat har också stor betydelse för människor, i området finns bostadsområden, fritidsområden och andra verksamheter. Området är viktigt för friluftslivet, inte minst eftersom det ligger nära ett tätbefolkat område.

Området är utpekat i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000. Nätverket är till för att vi i Europa ska  skydda djur och växter från utrotning och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I Sverige har över fyra tusen områden valts ut till nätverket. De lagar som gäller finns i miljöbalken och i områdesskyddsförordningen. Ibland innebär lagstiftningen att den markanvändning som finns i ett område försvåras och ett vanligt sätt att ersätta markägaren för det är att bilda naturreservat och därigenom ersätta marken.

Vill du se vilka fler områden som är med i nätverket Natura 2000 kan du använda kartverktyget Sveriges Natura 2000-områden

*Rödlistade arter är arter som man utifrån dagens kunskap tror riskerar att försvinna från ett land eller dö ut totalt. Arbetet med att rödlista arter i Sverige sköts av ArtDatabanken.se och det finns över fyra tusen rödlistade arter.

Bilder från området

[nggallery id=1]