Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av av områden och arter inom EU, som skapats för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Varje medlemsland ska bidra med områden i proportion till hur stor andel landet har av livsmiljön eller arten. Arbetet med Natura 2000 utgår från två direktiv, fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.

Alla åtgärder och verksamheter som kan påverka naturmiljön inom ett Natura 2000-område omfattas av tillståndsplikt (7 kap 28 a§ Miljöbalken). Detta gäller både verksamheter/åtgärder inom och utanför Natura 2000-områdets gräns. Om du är osäker på vad som kan påverka naturmiljön bör du kontakta Skogsstyrelsen då det gäller skogsbruksåtgärder, och i övriga fall kontakta Länsstyrelsen. Tänk på att skogsbruksåtgärder omfattar så väl slutavverkning, röjning och gallring m.m.

Om din markanvändning påverkas på ett betydande sätt av de restriktioner som medföljer Natura 2000- lagstiftningen har du rätt att få frågan om ersättning prövad. Ett sätt att hantera områden där pågående markanvändning kan innebära hot mot värdena inom Natura 2000 är att området skyddas som naturreservat. Över 60 procent av alla Sveriges Natura 2000 områden är idag skyddade.

Klarälvsdeltat pekades ut 2002 enligt både art- och habitatdirektivet samt enligt fågeldirektivet. I området finns sex olika naturtyper nio olika arter rapporterade. Naturtyperna omfattar både sjö, fuktäng, gräsmark och skogsmark. Arterna är främst fåglar, men det finns även fisk och en skalbaggsart samt en trollsländeart inrapporterade.

Sveriges Natura 2000 områden

> Kartverktyget för Natura 2000 (Naturvardsverket.se)

Här hittar du alla områden som ingår i Natura 2000 och ser varför de valts ut.

Vill du läsa mer om Natura 2000 finns mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

[nggallery id=2]

Det är många värdefulla naturvärden bland Klarälvsdeltats naturmiljöer. Här finns en stor variation och mångfald, ofta ett resultat av Klarälvens slingrande vatten som möter Vänern. Typexempel är våtmarker, betade strandängar, vassområden, lövskogar, hällmarker formade efter inlandsisen, vikar och sund.