Reservatsbildningsprocessen

Översiktlig beskrivning av processen.

Processen i detalj och med beräknad tidsplanering

Redan 1985 togs de första stegen mot att skydda Klarälvsdeltat, genom att Länsstyrelsen gjorde ett förslag till naturskydd av lövskogsbestånden vid Klarälvsdeltat. Som en del i den processen genomfördes en inventering av vegetationen och häckfågelfaunan i deltat.

Större delen av det område som är föreslaget som naturreservat ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Området togs upp i nätverket 2002.

Karlstads kommun har därefter i samråd med Hammarö kommun jobbat med att se på hur området ska kunna skyddas och 2008 fick Länsstyrelsen tillbaka uppdraget.

När Länsstyrelsen åter började jobba med skydd av Klarälvsdeltat blev det första steget att beställa markägarförteckning och fastighetsutredningar av Lantmäteriet, för att få kännedom om alla markägare och rättighetsinnehavare som berörs. Därefter har det genomförts fältbesök och befintlig kunskap om området har kompletterats och använts.

Under hösten 2009 genomfördes möten med Hammarö kommun där man bl.a. diskuterade hur arbetet kan samordnas med framtagandet av kommunens fördjupade översiktsplan. I januari 2010 skickades den första informationen ut till de mark- och sakägare som är berörda av reservatsförslaget och till många av de närboende. Under kvarvarande del av 2010 och under våren 2011 fick Länsstyrelsen in många synpunkter från både markägare och närboende och en diskussion påbörjades med berörda markägare. I juni 2011 togs ett interimistiskt* beslut för del av området.

* Ett interimistiskt beslut kan tas om det uppstår ett akut hot mot ett område där det är aktuellt att bilda reservat. Ett sådant beslut är tidsbegränsat och innebär att ingen utan Länsstyrelsens tillstånd får utföra de åtgärder som förbudet föreskriver. Det interimistiska beslutet upphävs i samband med att det slutgiltiga beslutet tas.

I september 2011 skickades ett gränsförslag ut till berörda markägare, sakägare och även till närboende för kännedom. Diskussion om förslaget och om reservatsbildningen har därefter skett både med enskilda markägare, de berörda kommunerna, föreningar och med boende i närområdet till reservatet. I mars 2012 skickades ett nytt förslag till gräns ut, med vissa förändringar efter de synpunkter som meddelats Länsstyrelsen.

För delar av området har preliminärstakning av gränsen beställts hos Lantmäteriet. En preliminär utstakning av gräns sker för att alla ska kunna se exakt var i naturen gränsen går, så att t.ex. värderare värderar rätt mark och att alla kartor blir korrekta. Innan man beställer utstakning av gränsen ska man vara så säker på att det är den slutliga gränsen som det är möjligt, men det går fortfarande, om det finns goda skäl, att göra förändringar av gränsen.

När Lantmäteriet är klara med sin preliminärstakning är det dags för värderare att göra en värdering av den mark som ingår reservatsförslaget (ibland, särskilt i stora områdetm, arbetar Lantmäteriet och värderarna samtidigt). Värderarna är oberoende konsulter, som värderar utifrån pågående markanvändning. Vill man får man gärna ta kontakt med den värderare som är anlitad för att ställa frågor eller för att ge information om fastigheten. Man kan också följa med värderarna ut i fält.

När värderingarna blivit godkända av Naturvårdsverket skickas en kopia till markägaren och en kopia till en förhandlare. Förhandlaren är också en konsult som förhandlar för Naturvårdsverkets räkning. Markägaren kan av Naturvårdsverket få ekonomisk ersättning för att anlita hjälp med att granska värderingen.

Under tiden som Lantmäteri, värderare och förhandlare gör sina delar, fortsätter arbetet på Länsstyrelsen. Nu har arbetet med att ta fram en skötselplan påbörjats. En skötselplan beskriver vilka naturvärden som finns i olika delar och hur de ska skötas. I skötselplanen ska även friluftslivet beskrivas, både vad som finns idag och hur det ska se ut i det framtida reservatet.

Skötselplan, beslutsdokument med föreskrifter, beskrivning av naturvärden, kultur och friluftsvärden, kartor och andra dokument som hör till beslutet om naturreservat skickas sedan ut på remiss till berörda sakägare. För att alla andra intresserade ska kunna ta del av förslaget kommer det även att finnas att läsa här på bloggen.

Länsstyrelsen planerar också att ställa ut beslutet på bibliotek i Karlstad och Hammarö. Det kan också komma att ordnas några fältvandringar för att visa upp Klarälvdeltats naturvärden.

Hör gärna av dig med förslag om vad du är intresserad av att veta mer om.

När alla synpunkter man fått in vid remissomgången granskats skrivs det färdiga beslutet. När beslutet vunnit laga kraft börjar förvaltningen av det nya naturreservatet.