Fiskbestånd i Klarälvens mynningsområde

Den 8:e juni bjöd Länsstyrelsen in till diskussion om fiskbestånden i Klarälvens mynningsområde. Till mötet hade representanter för myndigheter, forskare, kommun, yrkesfiskare, sportfiskare, fiskevattenägare samt fiskevårdsområdet bjudits in. 

Diskussionen gällde främst huruvida fiskfångstena i området minskat och i så fall vad det kan bero på. Till mötet kom Magnus Andersson från SLU, som gjort en faktasammanställning över fisk, bottenfauna, vattenkemi, reningsverkens kemikalieanvändning, flöden och vattenstånd i mynningsområdet från tidigt 90-tal fram till 2012. Det är en komplex fråga och det har skett förändringar under mätningstiden. Efter översvämningen 2000/2001 var det några år med avsevärt högre förekomst av bottenfauna och även högre förekomster av kommersiella fiskearter. Förekomsterna av bådadera har minskat sedan dess och nu ligger de på en lägre nivå än när mätningarna inleddes. Nu återstår att se om det är en trend som fortsätter eller om nivåerna kommer fortsätta att fluktuera. Orsakerna till förändringarna är inte kända och många olika teorier diskuterades. Att nivåerna blev högre efter översvämningen beror sannolikt på att mycket näring och material spolades ut i sjön efter översvämningen. Minskningen därefter är svårare att bestämma, en möjlig orsak kan vara att det blivit en lägre vattenståndsvariation efter översvämningen på grund av en försiktigare tappningsstrategi. 

När Magnus rapport är färdig så hoppas vi att vi kan lägga ut den här på bloggen.Vill du läsa mera detaljerade anteckningar från mötet så finns de på varmlandsfiskes blogg,

http://varmlandsfiske.se/2013/06/fiskbestand-i-klaralvens-mynningsomrade/