Karta över Natura-naturtyper inom Klarälvsdeltat:

Naturtypskarta över Klarälvsdeltat

naturtypskartan (PDF) framgår var de olika naturtyperna finns i området. Den kraftiga minskningen av svämlövskog beror på att stor del av skogen längs med vattnet har klassats som utvecklingsmark, vilken på sikt kommer att nå upp till naturvärdeskriterierna för naturtypen.