Till varje naturreservat tas det fram en skötselplan. I skötselplanen ska det framgå vad som är målbilden för varje skötselområde och hur den planerade skötseln ser ut. För en del naturområden krävs ingen skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas och då lämnar man dem till fri utveckling. Ett sådant område kan t.ex. vara en gammal skog, där man vill att skogen fortsättningsvis ska vara rik på döda och gamla träd. I andra områden krävs skötsel av naturvärdena, t.ex. krävs det skötsel av slåtter- och betesmarker. För friluftslivets räkning så krävs också viss skötsel, t.ex. av gångstigar och andra anordningar.

I dagsläget är inte skötselplanen klar, men arbete pågår med att ta fram en sådan.