Kvalitetssäkring av Natura 2000 inom Klarälvsdeltat

Länsstyrelsen har i uppdrag att granska och kvalitetssäkra de områden som ingår i Natura 2000-nätverket. Inom Klarälvsdeltat föreslås ett tillägg av arterna sångsvan, fisktärna och spillkråka samt några mindre justeringar av areal för utpekade naturtyper. De här justeringarna kommer inte att medföra några ytterligare restriktioner för berörda markägare.

 

Länsstyrelsen föreslår också några mindre justeringar av gränsen av Natura 2000-området vid Nolgårdsholmarna, Nolgårdsudden och Svensholmen. Med den föreslagna gränsförändringen kommer gränsen för Natura 2000 och gränsförslaget för reservatet sammanfalla i högre grad vilket underlättar för markägare, myndigheter och verksamhetsutövare med flera, som då bara har en gräns att förhålla sig till.

detaljkarta

Har du några synpunkter på förslagen till förändring är du välkommen att komma in med synpunkter till Länsstyrelsen innan den 25 mars 2015. För mer information kontakta Therese Ericsson:

E-post: therese.ericsson@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 74 74

Postadress:Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 KARLSTAD