Ny rapport från Artdatabanken om strandlevande arter och deras krav på sin livsmiljö

Under 2000-talet har regleringen av vattendragen ökat för att minska risken för översvämningar till följd av klimatförändringar. Exempelvis har man i Vänern minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. Det här påverkar givetvis de arter som lever i strandmiljöerna.
Stränder är speciella livsmiljöer och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder.

I en ny rapport vill ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) uppmärksamma den biologiska mångfalden på sötvattensstränder.

De här frågorna kommer att tas med i planerandet av skötseln för det blivande naturreservatet.