Rapport om tillståndet i Vänern

Varje år presenterar Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket en rapport om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten. I årets rapport har man skrivit om Vänern. Man har beskrivit hur regleringen av Vänern leder till igenväxningen av stränderna och hur det påverkar växt- och djurliv, men även hur människans förutsättningar att nå sjön påverkas. I rapporten finns även intressanta artiklar om bl.a. bekämpningsmedel, skydd av dricksvatten och om främmande arter. Vill du läsa rapporten finns den som pdf.