Strandängsbete vid Knappstad

Som en del i arbetet med att göra en skötselplan var jag den 17e oktober ute tillsammans med Catharina Knutsson, Karlstads kommun och Jenny Sander, Oscar Säwström och Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsen, för att titta på hur betesmarken ser ut och diskutera hur den bör skötas. Jenny och Gunnar jobbar med Life-projektet Vänern, och Oscar Säwström har jobbat med våtmarksrestaurering vid bl.a. Brosjön.

Vi tittade på en del av Knappstad som kommunen äger och där de ska försöka få till en restaurering nu i höst. Området har blivit dåligt betat och börjar därför bli tuvigt. På det här stället betar djuren dåligt för att det inte finns tillräckligt med torr mark i anslutning som de kan vila sig på.

För att få djuren att gå ut i den här delen av betesmarken tittade vi på hur man skulle kunna stängsla och Catharina ska diskutera förslagen med djurägarna. Vi tittade också på vad man kan göra med de tuvor som bildats genom det dåliga betet, för och nackdelar med tuvfräsning och vilka olika maskiner som finns och som kan vara lämpliga här.  Vi tittade också på den sly som kommit upp i närheten av tornet och Catharina ska se på om de kan ordna så att den röjs bort. 

Målet för strandängsskötseln vid Knappstad är att området ska vara en del av en mosaik med lämpliga rastplatser för flyttande fåglar. Området är för litet för att vara en häckningsplats för stora mängder fåglar, men det finns givetvis många fåglar där idag ändå. För att en strandäng ska vara optimal för fåglar bör området ha ett bra bete, en bra vattenregim (att vattennivån är på rätt nivå och varierar på ett lämpligt sätt), att det finns stora öppna ytor och att det finns öppet vatten. Knappstad är för litet för att det ska gå att få till stora öppna ytor, däremot är det en del av en mosaik av strandängar i Klarälvsdeltat. Vi ska titta på om det finns något område där man kan ta bort unga träd och sly i anslutning till området, men det är viktigt att tänka på att det är miljöer som är viktigt för en del arter av fåglar och andra organismer.

Det finns ytor med öppet vatten vid Knappstad, men hur mycket vatten det finns varierar med vattennivån i området. Genom naturliga processer kommer Knappstad och andra strandängar i deltat att bli torrare och det går det inte att göra något åt. Om vi vill göra en tillfällig ökning av vattennivåerna i området så är det viktigt att tänka på hur det påverkar omgivande odlingsmarker och bostadsområden.

Jenny och Gunnar ska ta med en referensgrupp med bl.a. ornitologer och andra som är duktiga på strandängsmiljöer ut och titta på ett liknande område. Vi ska ta del av vad de kommer fram till vid den diskussionen och ta med oss den kunskapen in i arbetet med att ta fram en skötselplan för området.